Oceňování, odhady nemovitostí - znalecké služby

Prováděné druhy ocenění

A. oceňování nemovitostí dle cenových předpisů (zákon č.151/1997 Sb. a prováděcí vyhláška č. 617/2006 Sb.)

Obvykle pro účely převodů nemovitostí na nové vlastníky (koupě, prodej, darování, směna a podobně) a také pro potřeby ocenění podle zvláštních předpisů.

B. tržní oceňování nemovitostí (zjištění tržní, neboli obecné ceny nemovitosti)

Obvykle pro účely úvěrového řízení u bank a hypotečních ústavů, pro účely dědického řízení pro převod nemovitostí nabytých dědictvím, pro soukromé potřeby např. při mimosoudním vyrovnání majetku, pro účely majetko-právního vypořádání, při soudním vypořádání majetku, včetně zrušení společného jmění manželů pro rozvodové řízení, pro potřeby exekučního řízení, restitučního řízení apod.

Oceňované nemovitosti

Vytvořil Zdeněk Materna